Water-beheer in Knokke-Heist

Nieuwe parking (Hoera!) in asfalt (Bah!)

In deelgemeente Knokke is tegenover het politiekantoor  onlangs een nieuwe parking in gebruik genomen met +/- een 20 tal plaatsen. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen vrij  ter hoogte van sporthal De Zilvermeeuw voor de gebruikers en bezoekers van oa. sporthal, markt, kunstacademie en gemeenteschool . De sporthal, de publieke marktplaats, de kunstacademie, onderwijs, …het zijn allemaal plaatsen waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten, waar mensen de hedendaagse beeldschermverslaving even naast zich neer leggen en plaats maken voor de medemens.  Groen Knokke-Heist juicht het idee van deze extra parkeerplaatsen dan ook volmondig toe!

Wat Groen Knokke-Heist niet begrijpt is dat er om deze parkeerplaatsen te creëren blindelings een lap grond werd toe geasfalteerd, en dit in post klimaatakkoord –tijdperk. Dat er gekozen wordt voor niet water doorlaatbare materialen is onbegrijpelijk. Alle manieren om water vast te houden zijn goed ipv het richting waterzuivering te zenden (waar het nog eens geld kost ook).

Groendaken, waterputten (met hergebruik van dit regenwater) en zo nodig opvangbekkens is wat we nodig hebben naast een goed waterbeheersysteem, niet de zoveelste ondoorlaatbare vierkante meter.  Waterdoorlatende wegverharding/parking hoeft niet meer uitgevonden, maar bestaat in allerhande vormen, heeft een visueel  esthetisch effect, zorgt voor onmiddellijke buffering van regenwater en dus een gereduceerde rioolafvoer…HET KAN ANDERS.

Knokke-Heist zinkt weg

 

Sinds 2010 is het grondwater in Knokke-Heist gevoelig aan het stijgen in de natte wintermaanden (hoogste peil grondwater wordt bereikt in de maanden februari, maart en april). Waar voorheen het grondwater op ca. 3,5 m TAW zat is dit nu sinds 2010 reeds op ca. 4,5 m TAW. Het grondwater is dus al met 1 m gestegen. In de zone waar er veel meldingen/klachten zijn van grondwater in kelders (zone centrum Knokke – Kustlaan, Elizabetlaan, Lippenslaan, Paul Parmentierlaan, Zoutelaan,…) ligt het maaiveld op ca. 6 – 7 m TAW. Hierdoor zit het grondwater ongeveer 2 m onder het maaiveld. Doordat het grondwater in het verleden steeds lager dan 3 m onder het maaiveld lag, werden kelders in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 niet waterdicht gebouwd (omdat het grondwater toch lager lag). Het zijn dan ook voornamelijk ‘oude’ gebouwen die grondwater in hun kelders hebben.

De redenen waardoor het grondwater de laatste jaren gevoelig is gestegen, zijn:

  • Strengere maatregelen inzake grondwaterwinning en bemaling voor bouwwerken. Deze maatregelen zijn opgelegd in Vlaamse wetgeving Vlarem.
  • Beperkt aantal ondergrondse bouwlagen opgelegd in de bouwverordening (maximaal 2 ondergrondse bouwlagen), waardoor de bemaling in diepte en tijd veel meer beperkt is.
  • De ondergrond van centrum Knokke is bijna geheel ingenomen door ondergrondse verdiepingen waardoor het grondwater in deze zone wordt opgestuwd.
  • Sinds de invoering van de Vlaamse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater (sinds 2007) moet al het hemelwater bij nieuwbouwwoningen en verkavelingen in eerste instantie infiltreren in de grond.
  • Bij heraanleg van straten en pleinen moet het hemelwater maximaal worden geïnfiltreerd in de bodem.

Al deze maatregelen hebben als gevolg dat het grondwater gevoelig is gestegen. “Deze maatregelen zijn allemaal Vlaamse maatregelen die moeten worden gevolgd, klinkt het bij het College van burgemeester en Schepenen (Gemeentebelangen). Oplossingen zoals permanente grondwaterverlaging d.m.v. drainage en/of pompen worden niet toegestaan. Het waterdicht maken van deze kelders d.m.v. injecties, epoxy,… lijkt de meest aangewezen manier. Je contacteert hiervoor best gespecialiseerde firma’s. “

De grondwaterstand is nagenoeg overal gestegen sinds vorige maand en is nu op de meeste plaatsen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Het Kempisch plateau en het zuiden van Vlaanderen wijken ietwat af van dit algemeen patroon: ook daar is de grondwaterstand gestegen, maar de peilen zijn er nu normaal of plaatselijk zelfs nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Te weinig aandacht voor het effect op het grondwater bij toewijzen van verkavelingen en bouwprojecten

Toch gaat de gemeente hier ook niet vrijuit. "Het is verboden om grondwater weg te pompen, dit klopt. Maar het gemeentebestuur moet in haar beleid wel rekening houden met de gevolgen van het steeds verder dichtbouwen van onze badplaats. De zorgplicht van de gemeente is zo beschouwd niets meer en niets minder dan een expliciet gemaakte dwingende boodschap aan Burgemeester Lippens om het grondwaterstandsaspect mee te nemen bij de besluitvorming rondom voorgenomen ingrepen in de openbare ruimte en verkavelingen", klinkt het bij de Vlaamse overheid..

Hoever het gemeentebestuur moet gaan met de uitoefening van haar zorgplicht, moet door het beleid zelf worden ingevuld.  De mate van kwetsbaarheid van een gebied voor wateroverlast door grond- of hemelwater, het aantal panden en de spreiding daarvan over de gemeente waarvan zij weet of behoort te weten dat zij bijzonder kwetsbaar zijn voor schommelingen in het grondwaterpeil en het voorkomen van afvloeiend hemelwater, de financiële en andere middelen die de gemeente ter beschikking heeft staan bij de uitvoering van zijn taak, eventuele medeveroorzaking van de schade door degene die de schade heeft geleden, de mogelijkheid om schadebeperkende maatregelen te nemen, de mogelijkheid om eigenaren te waarschuwen opdat zij zelf schadebeperkende maatregelen kunnen treffen, of de adequate reactie op klachten van particulieren.

(uit artikel in Kneistikrant)